โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ Tel: 044579076

โรงพยาบาลบัวเชดเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โดยตั้งอยู่บนถนนสายหลัก สังขะ-บัวเชด บริเวณบ้านหมื่นสังข์ ตำบลบัวเชด มีเนืื้อที่ประมาณ 100 ไร่ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบัวเชด และบริเวณเขตรอยต่ออำเภอใกล้เคียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบัวเชดมีการปรับปรุงทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงสุด
Visitors: 86,115