Home 

(044) 579076

Home

เขียนโดย Admin Pom

 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์  

 จัดซื้อจัดจ้าง / ข่าวประกวดราคา

วัสดุสำนักงาน งานพัสดุ

วัสดุทันตกรรม งานทันตกรรม

เวชภัณฑ์ยา งานเภสัชกรรม 

...........................................................................................................................................................................................................................


โรงพยาบาลบัวเชดเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้า โดยตั้งอยู่บนถนนสายหลัก สังขะ-บัวเชด บริเวณบ้านหมื่นสังข์ ตำบลบัวเชด มีเนืื้อที่ประมาณ 100 ไร่ รับผิดชอบดูแลผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบัวเชด และบริเวณเขตรอยต่ออำเภอใกล้เคียง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบัวเชดมีการปรับปรุงทั้งด้านคุณภาพการให้บริการ และคุณภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงสุด