เกี่ยวกับเรา 
เขียนโดย admin

 เกี่ยวกับโรงพยาบาลบัวเชด

ประวัติอำเภอบัวเชด
ประวัติความเป็นมา รพ.บัวเชด
วิสัยทัศน์(VISION) พันธกิจ(Mission)
ค่านิยมองค์กร(Core Value)
ประเด็นยุทธศาสตร์ เข็มมุ่ง
โครงสร้างองค์กร
มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร
มาตรฐานจริยธรรมองค์กร
ทำเนียบผู้อำนวยการ
คณะกรรมการบริหาร
นโยบายผู้บริหาร
หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

แผนยุทธศาสตร์ชาติ