ค่านิยมองค์กร 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ค่านิยมองค์กร

“ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  ร่วมมือ  พัฒนา”

ความหมาย

 

          ซื่อสัตย์           หมายถึง  จริงใจ  สุจริต  ตรงเวลา

          รับผิดชอบ        หมายถึง  รับผิดชอบต่อตนเอง  รู้หน้าที่  รับผิดชอบต่องาน  รวมถึงการรับผิดชอบร่วมกัน

          ร่วมมือ            หมายถึง  ช่วยกันทำงานเต็มกำลังความสามารถ

          พัฒนา            หมายถึง  ริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะทำสิ่งใหม่ๆให้ดีกว่าเดิม