ทำเนียบผู้อำนวยการ 
เขียนโดย admin

ทำเนียบผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบัวเชด

นายแพทย์ประทีป ตลับทอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์         

นพ.ประทีป ตลับทอง พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
นพ.พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล พ.ศ. 2547 - 2550
นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ พ.ศ. 2546 - 2547
นพ.อิสระ จำปาเหล็ก  พ.ศ. 2541 - 2546
นพ.พรรณกิจ วนแสงสกุล พ.ศ. 2539 - 2541
นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ พ.ศ. 2532 - 2539
นพ.อังกูล วานิช พ.ศ. 2531 - 2532
นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข  พ.ศ. 2530 - 2531
นพ.สุทธิพงศ์ ทัศนียพันธ์ พ.ศ. 2529 - 2530
นพ.โสภณ มุธุสิทธิ์ พ.ศ. 2528 - 2529