พันธกิจ Mission 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

พันธกิจ Mission

ให้บริการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย

บูรณาการงานเชิงรุก โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม และลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพที่ดี