วิสัยทัศน์(VISION) พันธกิจ(Mission) 
เขียนโดย admin

วิสัยทัศน์ขององค์กร VISION

 โรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ บริการประทับใจ ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม 

 

คำสำคัญ

นิยาม

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทั่วไป มีขีดความสามารถ ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือ ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) โดยโรงพยาบาลบัวเชด เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดเตียง 30–90 เตียง (ระดับ F2) ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก มีบริการผู้ป่วยใน ให้การสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของอำเภอบัวเชด

คุณภาพ

มีการการจัดระบบบริหารและระบบบริการในโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยและผู้รับผลงาน

สุขภาพ

สุขภาวะทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา หรือทางจิตวิญญาณ

มีส่วนร่วม

การรู้สึกว่าเป็นเจ้าของ และให้ความร่วมมือในการทำงาน

บริการประทับใจ

มีความพึงพอใจในการรับบริการ และอยากแนะนำให้ผู้อื่นมาใช้

 

ภาพฝัน (วิสัยทัศน์) ต่อสุขภาพประชาชน

      ประชาชนได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน มีสุขภาพที่ดีสมวัย และเข้าใจการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเหมาะสม

 

พันธกิจ Mission

      1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้รับบริการอย่างมีมาตรฐาน

      2. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม ภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี

      3. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

 

 

ปี 2566 : โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ดูแลสุขภาพได้มาตรฐาน บริการประทับใจ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง