วิสัยทัศน์(VISION) พันธกิจ(Mission) 
เขียนโดย admin

วิสัยทัศน์ VISION

 โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำ ดูแลสุขภาพได้มาตรฐาน บริการประทับใจ ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง 

คำสำคัญ

นิยาม

โรงพยาบาลชุมชน

โรงพยาบาลชุมชนหมายถึงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอทั่วไป มีขีดความสามารถ ระดับปฐมภูมิ (Primary Care) หรือ ระดับทุติยภูมิ (Secondary Care) ในบางแห่ง มีจำนวนเตียง 10 - 120 เตียง โดยโรงพยาบาลบัวเชด เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาดเตียง 30 – 90 เตียง (ระดับ F2 ) ที่มีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป 4 คน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวม 1 คน ไม่มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก มีบริการผู้ป่วยใน มีห้องผ่าตัด ห้องคลอด รองรับผู้ป่วยและผู้ป่วยใน ของอําเภอ ให้การสนับสนุนเครือข่ายบริการปฐมภูมิของอําเภอบัวเชด

ชั้นนำ

ชั้นนำหมายถึง มีผลการพัฒนาความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข)ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโรงพยาบาลในระดับโรงพยาบาลชุมชนเดียวกัน

ดูแลสุขภาพได้มาตรฐาน

ดูแลสุขภาพได้มาตรฐานหมายถึงกระบวนการดูแลสุขภาพด้านการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคได้ตามมาตรฐาน วิชาชีพ และผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital accreditation (HA)

ภาคีเครือข่ายสุขภาพ

ภาคีเครือข่ายสุขภาพหมายถึง องค์กรทั้งใน และนอก ระบบสาธารณสุขที่ร่วมกันดำเนินงานด้านสุขภาพ ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วัด โรงเรียน หน่วยงานเอกชน ส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาสังคม เป็นต้น

พันธกิจ Mission


1. พัฒนาความเป็นเลิศด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านฟื้นฟูสุขภาพ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิถึงทุติยภูมิ

2. พัฒนาโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

3. ปรับปรุงระบบบริการให้ผู้รับบริการประทับใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

4. บริหารจัดการระบบสุขภาพ และทรัพยากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

5. พัฒนาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพ

 

ปี 2564:ดูแลสุขภาพได้มาตรฐาน บริการเชิงรุก ประชาชนสุขภาพดี ภาคีมีส่วนร่วม