ค่านิยมองค์กร(Core Value) 
เขียนโดย admin

ค่านิยมองค์กร

“TAMDEE” หรือ “ทำดี”
คำสำคัญ นิยาม
T = Teamwork : การทำงานเป็นทีม และร่วมกับภาคีเครือข่าย
A = Achievement in patient & Customer focus : การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริการ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
M = Management by fact : การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม
D = Do continuous process improvement : การหาโอกาสพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง มีการขยับเป้าหมายของผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้
E = Ethic & professional standard : การตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพพร้อมการกำกับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน
E = Empowerment : เสริมพลังเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหา พัฒนางานตนเอง

##################

ปี 2564

“ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  ร่วมมือ  พัฒนา”

ความหมาย

 

          ซื่อสัตย์           หมายถึง  จริงใจ  สุจริต  ตรงเวลา

          รับผิดชอบ        หมายถึง  รับผิดชอบต่อตนเอง  รู้หน้าที่  รับผิดชอบต่องาน  รวมถึงการรับผิดชอบร่วมกัน

          ร่วมมือ            หมายถึง  ช่วยกันทำงานเต็มกำลังความสามารถ

          พัฒนา            หมายถึง  ริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะทำสิ่งใหม่ๆให้ดีกว่าเดิม