ค่านิยมองค์กร(Core Value) 
เขียนโดย admin

ค่านิยมและแนวคิดหลัก (Core Value and Concept)

ยึดหลัก  “TAAMDEE”    หรือ “ทำดี”

      T  =  Teamwork  :  การทำงานเป็นทีม  และร่วมกับภาคีเครือข่าย (3)

      A  =   Achievement in patient & Customer focus : ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (2)

      A  =  Agility   :  ปรับตัวอย่างรวดเร็วและมีความยืดหยุ่น (1)

      M  =  Management  by  fact  :  การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม (4)

      D  =  Do continuous process improvement : การหาโอกาสพัฒนาและดำเนินการปรับปรุงกระบวนการต่างๆอย่างต่อเนื่อง  มีการขยับเป้าหมายของผลงานขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความเป็นไปได้ (4)

      E  =  Ethic & professional standard : การตัดสินใจบนพื้นฐานของจริยธรรมมาตรฐานวิชาชีพพร้อมการกำกับดูแลจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพ  โดยผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน (3)

      E  =  Empowerment  :  เสริมพลังเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหา  พัฒนางานตนเอง (5)

 

##################

ปี 2564

“ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  ร่วมมือ  พัฒนา”

ความหมาย

 

          ซื่อสัตย์           หมายถึง  จริงใจ  สุจริต  ตรงเวลา

          รับผิดชอบ        หมายถึง  รับผิดชอบต่อตนเอง  รู้หน้าที่  รับผิดชอบต่องาน  รวมถึงการรับผิดชอบร่วมกัน

          ร่วมมือ            หมายถึง  ช่วยกันทำงานเต็มกำลังความสามารถ

          พัฒนา            หมายถึง  ริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะทำสิ่งใหม่ๆให้ดีกว่าเดิม

 

 

แผนการดำเนินงาน   

SIMPLE

  1. Service Excellence/Safety
  2. Innovation : CQI/ นวัตกรรม / R2R/SMART HOSPITAL
  3. Management : ระบบการเงินการคลัง / ITA
  4. Promotion, Prevention and Protection Excellence
  5. Leaning : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร / Happinometer
  6. Empowerment / Environment / Excercise

ปัญหาของโรงพยาบาลที่กำลังดำเนินการแก้ไข

  1. การส่งเสริม Innovation
  2. การเสริมสร้างบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข ภายใต้ ค่านิยม “TAAMDEE” หรือ “ทำดี”