มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร 
เขียนโดย admin

มาตรฐานจริยธรรมของบุคลากร

 

          เจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ

          ๑.  การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          ๒.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

          ๓.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

          ๔.  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ

          ๕.  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย

          ๖.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้

          ๗.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

          ๘.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ

          ๙.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน  และตรวจสอบได้

          ๑๐.  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่จะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อความ

                 เจริญก้าวหน้าขององค์กร  ประเทศชาติและประโยชน์สุขของประชาชน