มาตรฐานจริยธรรมองค์กร 
เขียนโดย admin

มาตรฐานจริยธรรมองค์กร

 

  • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์
  • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถตามาภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
  • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องรักษาและสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
  • เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน  และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน