ประเด็นยุทธศาสตร์ เข็มมุ่ง 
เขียนโดย admin

 เข็มมุ่งองค์กร

เข็มมุ่ง

ความหมาย

1. Health Literacy & Self-Management

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และสามารถจัดการตนเองได้

2. 2P Safety

การสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระบบทั้งในการดูแลผู้ป่วย/ผู้รับบริการ

3. Smart personnel

เสริมสร้างบุคลากรให้เก่ง ดี มีสุข ภายใต้ ค่านิยม “TAMDEE”  หรือ “ทำดี” 

4. Good Management and Governance

ระบบบริหารจัดการที่เป็นเลิศภายโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

5. Developing participation and strength of health network partners

พัฒนาการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายสุขภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)

  1. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P People  Excellence)
  2. บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
  3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นเลิศ (People Excellence)
  4. บริหาร ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance Excellence)

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และเข็มมุ่งองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบัวเชดปีงบประมาณ 2565 – 2569

ประเด็นยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัด

เข็มมุ่งองค์กร

ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค คุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ  (PP&P Excellence)

1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและสร้างศักยภาพคนไทย 4 กลุ่มวัย (แม่  เด็กปฐมวัย  วัยเรียน  วัยรุ่น)

            1) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

            2) เด็กไทยมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย

            3) เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน

            4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2.ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีตำบลดำเนินการส่งเสริมสุขภาพการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนผ่านเกณฑ์

3.ระดับความสำเร็จของอำเภอในการส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน

4.ระดับความสำเร็จในการจัดบริการสนับสนุน NCD Cluster ด้านป้องกันการเกิดโรค NCDs ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

5.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

6.ระดับความสำเร็จระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7.ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

8.ระดับความสำเร็จการส่งเสริมวัตถุดิบเกษตรปลอดภัยในโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย

9.ระดับความสำเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับอำเภอ

1. Health Literacy & Self-Management

บริการเป็นเลิศ (Service  Excellence

10.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน

11.ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบ NCD Cluster ด้าน การป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน การลดความพิการ/ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิต ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

12.ระดับความสำเร็จของอำเภอในการดำเนินงานสุขภาพจิตและจิตเวช

13.อุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง  ผิดหัตถการ

14. อัตราการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการคาสายสวนปัสสาวะ CAUTE Rate of CAUTI (AI)

15. อุบัติการณ์บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่

16. อัตราการเกิด medication error

17. อุบัติการณ์ adverse drug event ระดับ E ขึ้นไป

18. อุบัติการณ์การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด

19. อุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด

20. อัตราความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค

21. ร้อยละผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยาคลาดเคลื่อน

22. อุบัติการณ์การคัดแยกที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน

23.ระดับความสำเร็จการพัฒนาระบบบริการสุขภาพตาม Service Plan ของจังหวัด

24.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

25.ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต. ติดดาว

26. โรงพยาบาลผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์กรมหาชน)

2. 2P Safety

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเป็นเลิศ (People  Excellence)

27.ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและเป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน

28.ร้อยละบุคลากรมีผลงานการพัฒนางานตามภารกิจหลักอย่างน้อย 2 ปีต่อเรื่อง

3. Smart personnel

บริหาร ธรรมาภิบาลเป็นเลิศ (Governance Excellence)

29.หน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

30.ร้อยละคะแนนการประเมิน ITA

31.ระดับความสำเร็จในการเพิ่มค่า Adj RW

32.ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลในการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเงิน

33.ระดับความสำเร็จการใช้บริการศูนย์ข้อมูลกลางด้านสุขภาพของประชาชน

34.ร้อยละของหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพข้อมูล

4. Good Management and Governance

35. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานหมอครอบครัว

36.ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานชุมชน/ตำบลปลอดภัย

37.ระดับความสำเร็จของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพ

5. Developing participation and strength of health network partners