ประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 2เมษายน 2563 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก 2เมษายน 2563

เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดโรงพยาบาลบัวเซด อำเภอ บัวเซด จังหวัดสุรินทร์ เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๗๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ สร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ จึงประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการ และประเภททั่วไปในสังกัดโรงพยาบาลบัวเซด ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ

๑.ดีเด่น จำนวน ๙ ราย

๒.ดีมาก จำนวน ๔๖ ราย

ในรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องซมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

จึงให้ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน.

ประกาศ ณ วันที่     ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

รายละเอียด