ประกาศผลลอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง ประกาศผลลอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

ตามประกาศโรงพยาบาลบัวเชด ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน ๑ อัตรา โดยรับ สมัครตั้งแต่วันที่ ๙- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บัดนี้ผลการสอบของตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู้ที่คณะกรรมการได้ พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีไว้ มีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย

๑. นางสาวอมลวรรณ นันท์ไสย         ลำดับที่  ๑

๒. บางสาวจิรากรณ์  ศรีอินทร์          “        ๒

๓. นางสาวจุฑามาศ  จั่วกลาง          “        ๓

ดังนั้นจึงขอให้ผู้สมัครสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ในลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวที่อาคาร อำนวยการ ชั้น ๒ โรงพยาบาลบัวเชด ในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา 0๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. หาก พ้นกำหนดนี้แล้วไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธิ้ โรงพยาบาลฯ จะเรียกบุคคลในลำดับถัดไปรายงานตัวแทน รายชื่อ ตามประกาศข้างต้นบี้จะขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา ๒ ปี

อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ,เอกซเรย์ปอด, ตรวจสารเสพติดหรือตรวจตามโครงการกวาดบ้านสีขาวทุกรอบตามที่กำหนด ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการทดลองงาบ ๖ เดือน หากผลไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งโรงพยาบาลจะเรียกบุคคลที่สำรองไว้ขึ้นมาทดแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด