รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย และช่างฝีมือทั่วไป 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย และช่างฝีมือทั่วไป

ตามที่ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน ๑ อัตรา และช่างฝีมือทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๙- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามประกาศลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดย โรงพยาบาลบัวเชด จะดำเนินการทดสอบข้อเขียน ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย จำนวน ๖ ราย และช่างฝีมือทั่วไป จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียด ต่อไปนี้

๑. รายซื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ปรากฏตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

๒. สถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงพยาบาลบัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

๓. การทดสอบข้อเซียนให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำซองส่วน ราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๖ โดยอนุโลม สอบข้อเซียนและสอบสัมภาษณ์วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หากพบว่ามีผู้ปฏิบัติตน หรือกระทำการใดที่ส่อเจตนา ไปในทางทุจริตขอให้แจ้งกรรมการกำกับห้องสอบกรรมการกลางประจำสนามสอบ หรือคณะกรรมการอำนวยการสอบทราบทันทีเพื่อดำเนินการตัดสิทธิ์สอบ

๔. ห้ามผู้เข้าสอบนำเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในห้องสอบ

โดยเด็ดขาด

๕. การแต่งกายสวมชุดสุภาพ ไม่สวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์ รองเท้าแตะ เป็นต้น

ทั่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียด