ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)
ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา

บัดนี้ครบเวลากำหนดรับสมัครแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบดังนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายละเอียด