ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)

ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)

โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียด

>>>!!ประกาศรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ