รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ 09052565 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

     เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
           ด้วยโรงพยาบาลบัวเขด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้