ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 
เขียนโดย admin

 

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖
โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช