รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
         ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (งินนอกงบประมาณ) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
         ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖ โดยอนุโลม ดังต่อไปนี้

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช