รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๓ ตำแหน่ง 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
        เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ด้วยเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ จำนวน ๓ ตำแหน่ง
ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
       ๑. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา
       ๒. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน ๑ อัตรา
       ๓. ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖ โดย
อนุโลม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๓ ตำแหน่ง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช