รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 12/07/2566 
เขียนโดย admin

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ)
ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปีดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบำรุง (เงินนอกงบประมาณ) โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการพ.ศ.๒๕๓๗ ข้อ ๖ โดย
อนุโลม ดังต่อไปนี้

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช