รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินบำรุง(เงินนอกงบประมาณ)

         ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน โดยมีตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้

         1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์        จำนวน 1 อัตรา

         2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(พนักงานช่วยการพยาบาล)  จำนวน 1 อัตรา

         3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ       จำนวน 1 อัตรา

โดยมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537 ดังรายละเอียดที่แนบมา

รายละอียด