ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 23092563 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด

เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ตามประกาศโรงพยาบาลบัวเขด ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่องรับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานช่วยการ พยาบาล จำนวน ๑ อัตราโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ได้ดำเนินการสอบข้อเขียน,สอบ สัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓

บัดนี้ผลการสอบของตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานช่วยการพยาบาล) ได้เสร็จสิ้นลง แล้ว

ผู้ที่คณะกรรมการได้พิจารณามีมติให้ขึ้นบัญชีไว้ มีดังต่อไปนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(พนักงานช่วยการพยาบาล)

๑. นางสาวชญาดาภัส บุญพร้อม      ลำดับที่ ๑

๒. นางสาวธารีรัตน์    คำศรี              “     ๒

๓. นางสาวรันติ        ทองเบื้อง         “     ๓

ดังนั้นจึงขอให้ผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (พนักงานช่วยการพยาบาล) ในลำดับที่ ๑

ไปรายงานตัวที่อาคารอำนวยการ ขั้น ๒ โรงพยาบาลบัวเซด ในวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น.

หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่ไปรายงานตัวถือว่าสละสิทธี้ โรงพยาบาล จะเรียกบุคคลในลำดับถัดไป รายงานตัวแทน

รายขื่อตามประกาศข้างต้นนี้จะขึ้นบัญชีไว้ระยะเวลา ๒ ปี

            อนึ่ง ผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องผ่านการตรวจสุขภาพ เช่น ตรวจความสมบุรณ์ของเลือด แอกซเรย์ปอด,

ตรวจ สารเสพติดหรือตรวจตามโครงการกวาดบ้านสีขาวทุกรอบตามที่กำหนด ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการทดลองงาน ๖ เดือน

หากผลไม่ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งโรงพยาบาลจะเรียกบุคคลที่สำรองไว้ขึ้นมาทดแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกสาร