ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 35000 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 35000 บาท

รายละเอียด