ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว โดยเฉพาะเจาะจง ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว โดยเฉพาะเจาะจง
ถังออกซิเจน ขนาด 6 คิว พร้อมหัวเกจ์และรถเข็น จำนวน 1 ถังๆละ 12,560 บาท งบประมาณ 12,560 บาท
รายละเอียด