ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว พร้อมหัวเกจ์และรถเข็น จำนวน 1 ถัง 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว โดยเฉพาะเจาะจง
ถังออกซิเจน ขนาด 2 คิว พร้อมหัวเกจ์และรถเข็น จำนวน 1 ถังๆละ 6,360 บาท งบประมาณ 6,360 บาท
รายละเอียด