ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้จำนวน 4 ตัว 

(044) 579076

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้ โดยเฉพาะเจาะจง
ที่ฝึกเดินแบบปรับระดับได้ จำนวน 4 ตัวๆละ 3,000 บาท งบประมาณ 12,000 บาท
รายละเอียด