ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน โดยเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 รายการ 

(044) 579076

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การเกษตร รายการเครื่องพ่นหมอกควัน 

โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเจาะจง

จำนวน 1 รายการ  70000

รายละเอียด