ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์งานบัานงานครัว รายการตู้แช่ 2 บานประตู ขนาด30คิว จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์งานบัานงานครัว รายการตู้แช่ 2 บานประตู ขนาด30คิว จำนวน 1 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 33000

รายละเอียด