ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า รายการหม้อแปลงไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก ขนาดไม่น้อยกว่า 500Kva 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ณ โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะเจาะจง

รายการครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการหม้อแปลงไฟฟ้าและวิทยุพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ลูก ขนาดไม่น้อยกว่า 500Kva.

รายละเอียด