เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 3 เครื่องๆละ 30,000 บาท
รายละเอียด