ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแบบเมทัลซิล ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร และปรับปรุงระบบไฟฟ้า 

ประกาศผู้ชนะเสนอจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคากระเบื้องลอนคู่เป็นแบบเมทัลซิล
ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร และปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ณ รพ.สต.ตาวัง ต.ตาวัง จำนวน 3 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด