งานบริหาร 
เขียนโดย admin
หมวด:

งานบริหาร  ฝ่ายบริหารฯ  กลุ่มภารกิจอำนวยการ

 

๑.  บริบท  (Context)

          ๑.๑.  หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

        ฝ่ายบริหารทั่วไปเป็นหน่วยงานบริการที่ทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในด้านงานบริการต่างๆ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก  ให้การบริการที่ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความสะดวก  รวดเร็ว  ถูกต้อง พัฒนาคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่องสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ

          ๑.๒.  ขอบเขตการให้บริการ (Process)

ขอบเขตสนับสนุนบริการที่มีองค์ประกอบของหน่วยงานบริการย่อยๆ แบ่งได้ดังนี้

งานธุรการทั่วไป

     ให้บริการทั่วไป งานเลขานุการ งานสวัสดิการ งานสารบรรณ งานการเจ้าหน้าที่         

             งานดูแลห้องประชุม, บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

              งานการเงินและบัญชี

                   ให้บริการรับเงินรายได้ค่ารักษาจากผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ บริการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าตอบแทนค่าจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ บริการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับบุคคลภายนอกในเวลาราชการ  จัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามระบบเกณฑ์คงค้างทันกำหนด  เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการผู้บริหารกับโรงพยาบาล

            งานสวนและงานสิ่งแวดล้อม

                   ให้บริการดูแลส่วนหย่อมภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่นสวยงาม สะอาดและปลอดภัย ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในดูแลสภาพแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น

              งานยานพาหนะ 

                   ให้บริการส่งผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลปลายทาง / ภายในเขต / นอกเขตจังหวัด รับส่งเจ้าหน้าเข้ารับการอบรม,ประชุมสัมมนา,ภายในในจังหวัดและนอกจังหวัด

            งานพัสดุ 

                  จัดซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาล จัดเก็บ เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภายใน จัดทำบัญชีและทะเบียนควบคุม จำหน่ายพัสดุตามระเบียบที่กำหนด

                  งานรักษาความปลอดภัย 

                           รักษาความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ทรัพย์สิน บุคลากรและผู้มารับบริการที่โรงพยาบาล  ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

            งานซ่อมบำรุง

                    ให้บริการซ่อมและดูแลเชิงป้องกันเครื่องมือและอุปกรณ์ของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดความเสียหาย สามารถซ่อมบำรุงด้วยความรวดเร็ว และทันเวลา  มีประสิทธิภาพ ช่วยยืดอายุการใช้งาน  ส่งเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรให้สามารถดูแลและป้องกันตนเองในขณะปฏิบัติงาน