งานอุบัติเหต ฉุกเฉิน 
เขียนโดย admin
หมวด:

หน่วยงาน..อุบัติเหตุและฉุกเฉิน..โรงพยาบาลบัวเชด

  1. บริบทองค์กร (Context)

1.1  หน้าที่  และเป้าหมาย(Purpose) :

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วิกฤต ตามปัญหาเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจ โดยใช้กระบวนการการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานการดูแลรักษาของทีมสหสาขาวิชาชีพ

1.2  ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)

- ให้บริการทางการแพทย์ทั้งผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉินทุกราย ตลอด 24 ชั่วโมง

- เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (Emergency medical dispatch) มีหน้าที่ปฏิบัติการอำนวยการ ประกอบด้วยการจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่อสาร และจัดระบบบริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

- ให้บริการการปฏิบัติการการแพทย์ขั้นสูง(ALS) ณ จุดเกิดเหตุ (Prehospital care)โดยมีรถพยาบาลและบุคลากรรับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง

- ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกทุกรายนอกเวลาราชการ

- ทำหัตถการต่าง ๆตามแนวทางการรักษาของแพทย์จากแผนกผู้ป่วยนอก

- เป็นศูนย์ประสานงานและรับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง

- บริการชันสูตรพลิกศพ

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุแก่หน่วยกู้ชีพ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชนที่ขอสนับสนุน