งานผู้ป่วยนอก OPD 
เขียนโดย admin
หมวด:

หน่วยงาน ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบัวเชด

  1. บริบทองค์กร (Context)

    1.1 หน้าที่  และเป้าหมาย(Purpose) :

ให้บริการคัดกรอง ประเมินอาการ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ พร้อมให้การพยาบาลเบื้องต้นตามความเหมาะสมมีคุณภาพเพื่อให้ผู้รับบริการปลอดภัยพึงพอใจ

 

1.2  ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)

ให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกลุ่มอายุ ประเภท 3-5 (ESI)  ยกเว้นคลินิกพิเศษ ( DM ,HT , Stroke,CKD, COPD,Asthma , Warfarin,TB,และARV )ในเวลาราชการให้บริการเวลา 08.00น.- 20.00น.วันหยุดเสาร์- อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ให้บริการเวลา 08.00 น.- 16.00 น.