งานผู้ป่วยใน IPD 
เขียนโดย admin
หมวด:

งานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบัวเชด

  1. บริบทองค์กร (Context)

1.1   หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

ดูแลผู้ป่วยได้มาตรฐาน เพื่อให้หายป่วยหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย มีความปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน  มีความรู้ความเข้าใจ สามารถดูแลตนเองได้สอดคล้องกับภาวะสุขภาพ

1.2   ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)

  1. ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทุกกลุ่มโรค ที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นทั้งผู้ป่วยทั่วไปและเรื้อรัง

ยกเว้นที่มีภาวะทางสูติกรรมและผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะอันตรายและต้องใช้เครื่องมือพิเศษ

ให้บริการส่งต่อผู้ป่วยอาการหนักไปโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ