งานเภสัชกรรม 
เขียนโดย admin
หมวด:

กลุ่มงานเภสัชกรรม

 1. บริบท (Context)

          ก. หน้าที่และเป้าหมาย

          จัดหา และ ส่งมอบยาที่มีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งแพทย์เพื่อการรักษา อย่างถูกต้อง สมเหตุสมผล แก่ผู้ป่วย และให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

          ข. ขอบเขตการให้บริการ

 1. งานคลินิกบริการจ่ายยา
  • บริการจ่ายยาแก่ผู้ป่วยนอก,ผู้ป่วยใน และให้คำปรึกษาแนะนำทุกวันเวลา 8.00 น.-22.00 น.
  • บริการจ่ายยาและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ป่วยคลินิกโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยเอดส์,วัณโรค,เบาหวาน,ความดันโลหิตสูง,ผู้ป่วยหอบหืด,COPD, จิตเวช
  • บริการจ่ายยา คลินิก เบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่าย
 2. งานบริหารเวชภัณฑ์ และสนับสนุนสถานบริการระดับรอง
  • สำรวจความต้องการเวชภัณฑ์
   • จัดทำแผนการจัดซื้อจัดหายาและเวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรมประจำปี
  • งานจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์
   • จัดซื้อจัดหายา และเวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
  • งานคลังเวชภัณฑ์
   • ตรวจรับยา และเวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
   • จัดเก็บยา และเวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
   • เบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
   • ตรวจสอบยา และเวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรม
  • งานคลังสำรองยาสถานีอนามัย
   • เบิกจ่ายยา และเวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรมแก่สถานีอนามัยในเขตอำเภอบัวเชด
   • ตรวจสอบยา และเวชภัณฑ์ทางเภสัชกรรมสถานีอนามัยในเขตอำเภอบัวเชด
 1. งานผลิตและควบคุมคุณภาพยา
  • ผลิตยาและน้ำยาฆ่าเชื้อตามสูตรตำรับของโรงพยาบาล
  • พัฒนาสูตรตำรับของโรงพยาบาล
 2. งานวิชาการด้านยา และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สาธารณสุข
  • งานให้ข้อมูลข่าวสารด้านยา
   • ให้ข้อมูลข่าวสาร และคำปรึกษาแนะนำด้านยาแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและประชาชนทั่วไป
  • งานติดตามป้องกัน และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   • ติดตามป้องกัน และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพในเขตอำเภอบัวเชด
  • งานประเมินความเหมาะสมการให้ยา
   • ประเมินความเหมาะสมของการจ่ายยาของแพทย์แก่ผู้ป่วยของโรงพยาบาล
  • งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   • ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุมีพิษในบ้านเรือนแก่ประชาชนอำเภอบัวเชด
 1. งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
  • สนับสนุนการจัดบริการด้านยาของสถานบริการปฐมภูมิ
  • ดูแลสุขภาพกลุ่มป่วยเรื้อรัง
  • ดูแลการคุ้มครองผู้บริโภค