งานทันตกรรม 
เขียนโดย admin
หมวด:

ฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลบัวเชด

  1. บริบทองค์กร (Context)

1.1  หน้าที่  และเป้าหมาย (Purpose) :

ฝ่ายทันตกรรมโรงพยาบาลบัวเชด ให้บริการให้คำปรึกษา บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกัน และฟื้นฟูสภาพภายในช่องปาก โดยเน้น เชิงรุก หลักผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ปลอดภัยได้มาตรฐาน สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่สุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชนอำเภอบัวเชดอย่างยี่งยืน

1.2  ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)

 ได้แก่ ให้ความรู้ด้านทันตกรรม สอนการแปรงฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน ขูดหินปูน เกลารากฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด ทำฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน รักษาโพรงประสาทฟัน รักษารากฟัน ดามฟัน และรักษาโรคในช่องปากอื่นๆ โดยให้บริการทั้งในโรงพยาบาลและนอกสถานที่ ทั้งในและนอกเวลาราชการ