งานเวชระเบียน 
เขียนโดย admin
หมวด:

งานเวชระเบียน

โรงพยาบาลบัวเชด จ.สุรินทร์

 

  1. บริบท (Context)

             หน้าที่และเป้าหมาย

                   งานเวชระเบียน   โรงพยาบาลบัวเชด   อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที่  บริการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่  สืบค้นและแก้ไขทะเบียนประวัติเก่า เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย ให้บริการงานเวชระเบียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจ แก่ผู้มารับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

  1. บริการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่ สืบค้นและแก้ไขประวัติเก่าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  2. ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการตามแผนกต่างๆ
  3. สืบค้นและติดตามแฟ้ม ยืม คืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน เพื่อการตรวจรักษาและอื่น ๆ
  4. ลงทะเบียนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล
  5. ให้บริการด้านข้อมูลย้อนหลังที่จำเป็นแก่หน่วยงานภายใน, ภายนอกและผู้มารับบริการ
  6. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการบันทึกรหัสโรครหัสหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

7.งานตรวจสอบสิทธิการรักษา

 

ศักยภาพให้บริการงานเวชระเบียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

เวลาเปิดให้บริการให้บริการงานเวชระเบียนตลอด 24 ชั่วโมง

                   ในเวลาราชการ            08.00 น.- 16.00 น.      มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    2  คน

                   นอกเวลาราชการ          16.01น. – 20.00 น.     มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน     1 คน

                     นอกเวลา                 20.00น. -08.00น.         พนักงานเปลปฏิบัติงาน    1 คน