งานแพทย์แผนไทย 
เขียนโดย admin
หมวด:

แพทย์แผนไทย

1.บริบท (Context)

1.1หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

 

ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยโดยมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนปัจจุบันให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกเวลาราชการ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

1.2 ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service):

การแพทย์แผนไทยให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  ประกอบด้วยบริการหัตถบำบัด เวชกรรมไทย ประคบสมุนไพร  อบสมุนไพร การดูแลแม่หลังคลอดด้วยวิธีการทับหม้อเกลือ  การสอนสุขศึกษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อช่วยดูแลสุขภาพตนเองและญาติด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านแก่บุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพโดยการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้านกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการด้านการแพทย์แผนไทยแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย คป.สอ.บัวเชด นอกจากนี้ยังมีให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มารับบริการควบคู่กับการใช้ยาสมุนไพร