งานห้องคลอด 
เขียนโดย admin
หมวด:

ห้องคลอด โรงพยาบาลบัวเชด

  1. บริบท (Context)

    ก. หน้าที่และเป้าหมาย

ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ขณะรอคลอด ทำคลอดปกติ และดูแลมารดาทารกแรกเกิดหลังคลอด

เพื่อให้.ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน และพึงพอใจในบริการ

   ข. ขอบเขตการให้บริการ

  1. ให้บริการ หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดและมีภาวะแทรกซ้อน
  2. ให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ขณะคลอด หลังคลอด ให้บริการทำคลอดปกติ และช่วยแพทย์ทำคลอดผิดปกติและหัตถการทางสูติศาสตร์
  3. ดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดทั้งภาวะปกติ และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนที่อายุ 30 วัน
  4. ส่งต่อมารดาทารกในรายที่มีภาวะเสี่ยง