งานจ่ายกลาง 
เขียนโดย admin
หมวด:

หน่วยงานจ่ายกลาง

 

  1. บริบท (Context)

    ก. หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

          ให้บริการการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์เครื่องมือที่ให้บริการการทำหัตถการแก่ผู้ใช้บริการ

    ข. ขอบเขตการให้บริการ (Scope)

          ให้บริการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการรักษาพยาบาลที่สะอาดปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานต่างๆ     ให้เพียงพอและทันเวลาในการใช้งาน   ให้บริการทุกหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และสนองนโยบายในการประหยัดทรัพยากรของโรงพยาบาล  

 

 บุคลกรในหน่วยงาน       1.  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            1      คน

                                2.  พนักงานบริการ                           1      คน

                                3.  พนักงานประจำตึก                        5      คน