ทีมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 

(044) 579076