งาน PCU 
เขียนโดย admin
หมวด:

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

 โรงพยาบาลบัวเชด   อำเภอบัวเชด   จังหวัดสุรินทร์

  1. บริบทองค์กร (Context)

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม มีบทบาทหน้าที่หลักในการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัย  ป้องกัน และควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาพและดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งมีงานรักษาพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่หลากหลาย ผสมผสานงานหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน มีความซับซ้อนในการปฏิบัติ และผันแปรไปตามนโยบายทั้งในระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ ต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการวิเคราะห์บริบทของงาน ศึกษาบริบทของพื้นที่และชุมชน รวมถึงต้องมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการแผนงานโครงการ มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี รวมทั้งมีความสามารถและทักษะในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

1.1  หน้าที่  และเป้าหมาย (Purpose) :

          หน้าที

                ให้บริการ สร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน  วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งานสุขภาพจิต จิตเวช สารเสพติด ติดตามดูแลต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เฝ้าระวัง/ป้องกันปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและควบคุมโรค งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนและสนับสนุนวิชาการในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาพรวมของ คปสอ. ประกอบด้วยงานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอนามัยโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิในงานผู้สูงอายุ งานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) งานการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) งานหมอครอบครัว (Family Care Team) งานสุขภาพภาคประชาชน งานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

      เป้าหมาย (Purpose)

               1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคที่เหมาะสมตามเกณฑ์

               2.ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

               3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

1.2  ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)

  1. งานส่งเสริมสุขภาพ
  2. 2. งานสุขภาพจิต-ยาเสพติด
  3. 3. งานป้องกันและควบคุมโรค(โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ)
  4. 4. งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  5. 5. งานสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประกอบด้วย

- งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย(รพ.สต.ติดดาว)

- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)

- งานประเมินและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

- งานสุขภาพภาคประชาชน