ทีมบริหารความเสี่ยง (RM) 
เขียนโดย admin

ระบบบริหารความเสี่ยง (HRMS:Healthcare Risk Management System) รพ.บัวเชด

ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง รพ.บัวเชด 2566

คู่มือ-แนวปฏิบัติ การบริหารความเสี่ยง รพ.บัวเชด

User เข้าใช้งานระบบบริการความเสี่ยง 

ระบบประเมินวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล 2567

ระบบบันทึกความเสี่ยง รพ.บัวเชด

ทีมบริหารความเสี่ยง (Risk Management)โรงพยาบาลบัวเชด

 1. บริบท(Context)
  • หน้าที่และเป้าหมาย(Purpose) :

หน้าที่

 • วางระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยให้ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วย ญาติ ผู้มาติดต่อ เจ้าหน้าที่ และสิ่งแวดล้อม
 • ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามระบบที่วางไว้
 • วิเคราะห์สาเหตุและแนวโน้มของอุบัติการณ์
 • ประสานการดำเนินงานกับระบบงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และวางมาตรการป้องกัน
 • เชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงจากระบบงานและหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปแนวโน้มความเสี่ยงในภาพรวมของโรงพยาบาล

เป้าหมาย (Purpose) : เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยมีประสิทธิผล จัดการความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย/ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาเยือน

ขอบเขตบริการ (Scope of Service):

ระบบบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลบัวเชดครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งความเสี่ยงทางคลินิก (Clinical risk) และความเสี่ยงทั่วไป (Non clinical risk) มีรูปแบบการค้นหาความเสี่ยงทั้งเชิงรุกและเชิงรับจัดแบ่งระดับความรุนแรงของความเสี่ยงทางคลินิกเป็น 9 ระดับ (A-I) ความเสี่ยงทั่วไป 5 ระดับ(1-5) โดยจัดโปรแกรมความเสี่ยงเป็น 14 โปรแกรมรายงานอุบัติการณ์ผ่านโปรแกรมความเสี่ยงออนไลน์ เชื่อมโยงโปรแกรมการบริหารความเสี่ยงกับหน่วยงานและระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล ส่งเสริมให้หน่วยงานกำหนดบัญชีความเสี่ยงที่ชัดเจนให้ครอบคลุมกระบวนการหลักและวางมาตรการป้องกันแก้ไขอย่างเป็นระบบ วิเคราะห์แนวโน้มของอุบัติการณ์และกำหนดมาตรการที่สำคัญ รายงานข้อมูลต่อทีมนำและคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล

 • ความต้องการผู้รับผลงานที่สำคัญ

กลุ่มผู้รับผลงาน

ความต้องการของผู้รับผลงาน

ผู้รับบริการ ญาติ และผู้มาติดต่องาน

ได้รับความปลอดภัยทั้งทางร่างกายจิตใจและทรัพย์สินจากบริการของโรงพยาบาล ตลอดจนการได้รับการปกป้องสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย

 • ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ

ผู้รับผลงาน

ความต้องการ(ลูกค้าภายใน)

ผู้ร่วมงาน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  โปรแกรมความเสี่ยงที่ครอบคลุม  การรายงานอุบัติการณ์ที่สะดวกไม่ยุ่งยาก