งานจิตเวชและยาเสพติด 
เขียนโดย admin
หมวด:

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบัวเชด

  1. บริบท ( Context)

ก.หน้าที่และเป้าหมาย

          1.หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และยาเสพติด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

ข.ขอบเขตในการให้บริการ (Scope of Service)

  1. ขอบเขตของบริการ

ระดับความสามารถของหน่วยงาน

  1. งานดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วย แบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และชุมชน รวมทั้งการติดตามในอำเภอที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานคลินิกจิตเวช การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง(SMI-V) การบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2562 ตาม Service Plan งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช(HHC) และส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์
  2. งานยาเสพติด บุหรี่ สุรา ระดับอำเภอ ได้แก่ งานศูนย์คัดกรอง งานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ งานลดอันตรายจากการใช้ยา(Harm Reduction) การถอนพิษสุรา(Withdrawal) งานติดตามผู้ป่วยยาเสพติด บุหรี่ สุรา และงานฐานข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด(บสต.) และส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ กรณีมีโรคร่วมทางกาย กรณีไม่สามารถควบคุมการเสพได้ และ กรณีที่มีอาการทางจิตร่วมที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้
  3. งานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตอำเภอที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิตเวชเด็ก เช่น ภาวะออติสติก สมาธิสั้น บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ และส่งต่อกรณีรักษาด้วยยาที่ โรงพยาบาลศูนย์
  4. งานดูแล ช่วยเหลือ และให้การปรึกษาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ OSCC(One Stop Service Crisis)
  5. งานวิกฤตสุขภาพจิต ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT) เช่น เหตุการณ์วิกฤตจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ โรคอุบัติใหม่ การแพร่กระจายของโรคร้าย

ตารางให้บริการ

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

วัน

การให้บริการ

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันจันทร์

คลินิกบำบัดยาเสพติด

- คลินิกใกล้ใจรายใหม่

- คลินิกใกล้ใจ รายเก่า

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

คลินิกบำบัดยาเสพติด

- คลินิกใกล้ใจ (รายเก่า) (ทีม1)

- เยี่ยมบ้าน (ทีม2)

วันอังคาร

คลินิกจิตเวช รายตำบล /คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกจิรสา/คลินิกบำบัดบุหรี่ สัปดาห์ที่2 และ4

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

- คลินิกจิตเวช รายตำบล /คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

- คลินิกจิรสา/คลินิกบำบัดบุหรี่ สัปดาห์ที่2 และ4

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

วันพุธ

คลินิกบำบัดยาเสพติด

- คลินิกใกล้ใจ รายเก่า

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

คลินิกบำบัดยาเสพติด

- คลินิกใกล้ใจ รายเก่า

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

วันพฤหัส

คลินิกจิตเวช รายตำบล

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

คลินิกจิตเวช รายตำบล

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

วันศุกร์

- คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

สรุป รายงาน/ตัวชี้วัด/ความเสี่ยง/ประชุมงานคุณภาพในฝ่าย

 

หมายเหตุ: คลินิกให้การปรึกษา รับ Consult จิตเวชฉุกเฉิน และรับ Consult ในตึกผู้ป่วย ให้บริการทุกวัน

 แบบประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตายและโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลบัวเชด

แบบคัดกรองซึมเศร้า 9Q 8Q รพ.บัวเชด