หน่วยงาน 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom
หมวด:

หน่วยงานจ่ายกลาง

 

 1. บริบท (Context)

    ก. หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

          ให้บริการการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์เครื่องมือที่ให้บริการการทำหัตถการแก่ผู้ใช้บริการ

    ข. ขอบเขตการให้บริการ (Scope)

          ให้บริการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการรักษาพยาบาลที่สะอาดปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานต่างๆ     ให้เพียงพอและทันเวลาในการใช้งาน   ให้บริการทุกหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และสนองนโยบายในการประหยัดทรัพยากรของโรงพยาบาล  

 

 บุคลกรในหน่วยงาน       1.  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            1      คน

                                2.  พนักงานบริการ                           1      คน

                                3.  พนักงานประจำตึก                        5      คน

เขียนโดย Admin Pom
หมวด:

ห้องคลอด โรงพยาบาลบัวเชด

 1. บริบท (Context)

    ก. หน้าที่และเป้าหมาย

ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ขณะรอคลอด ทำคลอดปกติ และดูแลมารดาทารกแรกเกิดหลังคลอด

เพื่อให้.ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน และพึงพอใจในบริการ

   ข. ขอบเขตการให้บริการ

 1. ให้บริการ หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดและมีภาวะแทรกซ้อน
 2. ให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ขณะคลอด หลังคลอด ให้บริการทำคลอดปกติ และช่วยแพทย์ทำคลอดผิดปกติและหัตถการทางสูติศาสตร์
 3. ดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดทั้งภาวะปกติ และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนที่อายุ 30 วัน
 4. ส่งต่อมารดาทารกในรายที่มีภาวะเสี่ยง
เขียนโดย Admin Pom
หมวด:

งานเวชระเบียน

โรงพยาบาลบัวเชด จ.สุรินทร์

 

 1. บริบท (Context)

             หน้าที่และเป้าหมาย

                   งานเวชระเบียน   โรงพยาบาลบัวเชด   อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที่  บริการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่  สืบค้นและแก้ไขทะเบียนประวัติเก่า เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย ให้บริการงานเวชระเบียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจ แก่ผู้มารับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

 1. บริการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่ สืบค้นและแก้ไขประวัติเก่าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 2. ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการตามแผนกต่างๆ
 3. สืบค้นและติดตามแฟ้ม ยืม คืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน เพื่อการตรวจรักษาและอื่น ๆ
 4. ลงทะเบียนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล
 5. ให้บริการด้านข้อมูลย้อนหลังที่จำเป็นแก่หน่วยงานภายใน, ภายนอกและผู้มารับบริการ
 6. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการบันทึกรหัสโรครหัสหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

7.งานตรวจสอบสิทธิการรักษา

 

ศักยภาพให้บริการงานเวชระเบียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

เวลาเปิดให้บริการให้บริการงานเวชระเบียนตลอด 24 ชั่วโมง

                   ในเวลาราชการ            08.00 น.- 16.00 น.      มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    2  คน

                   นอกเวลาราชการ          16.01น. – 20.00 น.     มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน     1 คน

                     นอกเวลา                 20.00น. -08.00น.         พนักงานเปลปฏิบัติงาน    1 คน

เขียนโดย Admin Pom
หมวด:

แพทย์แผนไทย

1.บริบท (Context)

1.1หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

 

ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยโดยมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนปัจจุบันให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกเวลาราชการ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

1.2 ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service):

การแพทย์แผนไทยให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  ประกอบด้วยบริการหัตถบำบัด เวชกรรมไทย ประคบสมุนไพร  อบสมุนไพร การดูแลแม่หลังคลอดด้วยวิธีการทับหม้อเกลือ  การสอนสุขศึกษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อช่วยดูแลสุขภาพตนเองและญาติด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านแก่บุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพโดยการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้านกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการด้านการแพทย์แผนไทยแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย คป.สอ.บัวเชด นอกจากนี้ยังมีให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มารับบริการควบคู่กับการใช้ยาสมุนไพร

เขียนโดย Admin Pom
หมวด:

กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

 โรงพยาบาลบัวเชด   อำเภอบัวเชด   จังหวัดสุรินทร์

 1. บริบทองค์กร (Context)

กลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม มีบทบาทหน้าที่หลักในการส่งเสริมสุขภาพ ประชาชนทุกกลุ่มวัย  ป้องกัน และควบคุมโรค ฟื้นฟูสภาพและดูแลต่อเนื่อง รวมทั้งมีงานรักษาพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่หลากหลาย ผสมผสานงานหลาย ๆ ด้านเข้าด้วยกัน มีความซับซ้อนในการปฏิบัติ และผันแปรไปตามนโยบายทั้งในระดับกระทรวง ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอาเภอ ดังนั้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ ต้องมีทักษะ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในการวิเคราะห์บริบทของงาน ศึกษาบริบทของพื้นที่และชุมชน รวมถึงต้องมีทักษะความสามารถในการบริหารจัดการแผนงานโครงการ มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้ดี รวมทั้งมีความสามารถและทักษะในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะส่งผลให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

 

1.1  หน้าที่  และเป้าหมาย (Purpose) :

          หน้าที

                ให้บริการ สร้างเสริมสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัย บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยในชุมชน  วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ งานสุขภาพจิต จิตเวช สารเสพติด ติดตามดูแลต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เฝ้าระวัง/ป้องกันปัญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและควบคุมโรค งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ งานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนและสนับสนุนวิชาการในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาพรวมของ คปสอ. ประกอบด้วยงานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานอนามัยโรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิในงานผู้สูงอายุ งานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) งานการขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) งานหมอครอบครัว (Family Care Team) งานสุขภาพภาคประชาชน งานพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

      เป้าหมาย (Purpose)

               1.ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้าระวังโรคที่เหมาะสมตามเกณฑ์

               2.ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

               3.ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน

1.2  ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)

 

 1. งานส่งเสริมสุขภาพ
 2. 2. งานสุขภาพจิต-ยาเสพติด
 3. 3. งานป้องกันและควบคุมโรค(โรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ)
 4. 4. งานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 5. 5. งานสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ ประกอบด้วย

- งานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและสนับสนุนเครือข่าย(รพ.สต.ติดดาว)

- งานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ (พชอ.)

- งานประเมินและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

- งานสุขภาพภาคประชาชน