หน่วยงาน 
เขียนโดย admin
หมวด:

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบัวเชด

 1. บริบท ( Context)

ก.หน้าที่และเป้าหมาย

          1.หน้าที่และเป้าหมาย

ให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และยาเสพติด เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการ และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐานวิชาชีพ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้

ข.ขอบเขตในการให้บริการ (Scope of Service)

 1. ขอบเขตของบริการ

ระดับความสามารถของหน่วยงาน

 1. งานดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วย แบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน และชุมชน รวมทั้งการติดตามในอำเภอที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานคลินิกจิตเวช การดูแลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมรุนแรง(SMI-V) การบังคับใช้ พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2562 ตาม Service Plan งานเยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช(HHC) และส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์
 2. งานยาเสพติด บุหรี่ สุรา ระดับอำเภอ ได้แก่ งานศูนย์คัดกรอง งานบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ งานลดอันตรายจากการใช้ยา(Harm Reduction) การถอนพิษสุรา(Withdrawal) งานติดตามผู้ป่วยยาเสพติด บุหรี่ สุรา และงานฐานข้อมูลผู้ป่วยยาเสพติด(บสต.) และส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ กรณีมีโรคร่วมทางกาย กรณีไม่สามารถควบคุมการเสพได้ และ กรณีที่มีอาการทางจิตร่วมที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้
 3. งานดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในเขตอำเภอที่รับผิดชอบ ได้แก่ งานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจิตเวชเด็ก เช่น ภาวะออติสติก สมาธิสั้น บกพร่องทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ และส่งต่อกรณีรักษาด้วยยาที่ โรงพยาบาลศูนย์
 4. งานดูแล ช่วยเหลือ และให้การปรึกษาเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ OSCC(One Stop Service Crisis)
 5. งานวิกฤตสุขภาพจิต ทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team: MCATT) เช่น เหตุการณ์วิกฤตจากภัยพิบัติที่เกิดจากธรรมชาติ ภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ โรคอุบัติใหม่ การแพร่กระจายของโรคร้าย

ตารางให้บริการ

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

วัน

การให้บริการ

08.00-12.00 น.

13.00-16.00 น.

วันจันทร์

คลินิกบำบัดยาเสพติด

- คลินิกใกล้ใจรายใหม่

- คลินิกใกล้ใจ รายเก่า

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

คลินิกบำบัดยาเสพติด

- คลินิกใกล้ใจ (รายเก่า) (ทีม1)

- เยี่ยมบ้าน (ทีม2)

วันอังคาร

คลินิกจิตเวช รายตำบล /คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

คลินิกจิรสา/คลินิกบำบัดบุหรี่ สัปดาห์ที่2 และ4

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

- คลินิกจิตเวช รายตำบล /คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

- คลินิกจิรสา/คลินิกบำบัดบุหรี่ สัปดาห์ที่2 และ4

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

วันพุธ

คลินิกบำบัดยาเสพติด

- คลินิกใกล้ใจ รายเก่า

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

คลินิกบำบัดยาเสพติด

- คลินิกใกล้ใจ รายเก่า

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

วันพฤหัส

คลินิกจิตเวช รายตำบล

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

คลินิกจิตเวช รายตำบล

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

วันศุกร์

- คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

- ให้การปรึกษา/บำบัดทางจิต

- บริการตรวจจิตเวช/ฉุกเฉิน

สรุป รายงาน/ตัวชี้วัด/ความเสี่ยง/ประชุมงานคุณภาพในฝ่าย

 

หมายเหตุ: คลินิกให้การปรึกษา รับ Consult จิตเวชฉุกเฉิน และรับ Consult ในตึกผู้ป่วย ให้บริการทุกวัน

 แบบประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตายและโรคซึมเศร้า โรงพยาบาลบัวเชด

แบบคัดกรองซึมเศร้า 9Q 8Q รพ.บัวเชด

เขียนโดย admin
หมวด:

หน่วยงานจ่ายกลาง

 

 1. บริบท (Context)

    ก. หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

          ให้บริการการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อของอุปกรณ์เครื่องมือที่ให้บริการการทำหัตถการแก่ผู้ใช้บริการ

    ข. ขอบเขตการให้บริการ (Scope)

          ให้บริการจัดเตรียมชุดเครื่องมือ เครื่องใช้ทางการรักษาพยาบาลที่สะอาดปราศจากเชื้อแก่หน่วยงานต่างๆ     ให้เพียงพอและทันเวลาในการใช้งาน   ให้บริการทุกหน่วยงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และสนองนโยบายในการประหยัดทรัพยากรของโรงพยาบาล  

 

 บุคลกรในหน่วยงาน       1.  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            1      คน

                                2.  พนักงานบริการ                           1      คน

                                3.  พนักงานประจำตึก                        5      คน

เขียนโดย admin
หมวด:

แพทย์แผนไทย

1.บริบท (Context)

1.1หน้าที่และเป้าหมาย (Purpose)

 

ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยโดยมุ่งเน้นการผสมผสานระหว่างศาสตร์การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนปัจจุบันให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกเวลาราชการ อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

1.2 ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service):

การแพทย์แผนไทยให้บริการตรวจรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริมสุขภาพ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย  ประกอบด้วยบริการหัตถบำบัด เวชกรรมไทย ประคบสมุนไพร  อบสมุนไพร การดูแลแม่หลังคลอดด้วยวิธีการทับหม้อเกลือ  การสอนสุขศึกษา และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อช่วยดูแลสุขภาพตนเองและญาติด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านแก่บุคคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป อีกทั้งให้การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพโดยการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องที่บ้านกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินการด้านการแพทย์แผนไทยแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย คป.สอ.บัวเชด นอกจากนี้ยังมีให้บริการแก่ผู้รับบริการที่มารับบริการควบคู่กับการใช้ยาสมุนไพร

เขียนโดย admin
หมวด:

ห้องคลอด โรงพยาบาลบัวเชด

 1. บริบท (Context)

    ก. หน้าที่และเป้าหมาย

ให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ขณะรอคลอด ทำคลอดปกติ และดูแลมารดาทารกแรกเกิดหลังคลอด

เพื่อให้.ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อน และพึงพอใจในบริการ

   ข. ขอบเขตการให้บริการ

 1. ให้บริการ หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่อายุครรภ์ 28 สัปดาห์ขึ้นไปที่มีอาการเจ็บครรภ์คลอดและมีภาวะแทรกซ้อน
 2. ให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ในระยะก่อนคลอด ขณะคลอด หลังคลอด ให้บริการทำคลอดปกติ และช่วยแพทย์ทำคลอดผิดปกติและหัตถการทางสูติศาสตร์
 3. ดูแลมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิดทั้งภาวะปกติ และทารกที่มีภาวะแทรกซ้อนที่อายุ 30 วัน
 4. ส่งต่อมารดาทารกในรายที่มีภาวะเสี่ยง
เขียนโดย admin
หมวด:

งานเวชระเบียน

โรงพยาบาลบัวเชด จ.สุรินทร์

 

 1. บริบท (Context)

             หน้าที่และเป้าหมาย

                   งานเวชระเบียน   โรงพยาบาลบัวเชด   อำเภอบัวเชด  จังหวัดสุรินทร์

หน้าที่  บริการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่  สืบค้นและแก้ไขทะเบียนประวัติเก่า เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

เป้าหมาย ให้บริการงานเวชระเบียนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจ แก่ผู้มารับบริการ

ขอบเขตการให้บริการ

 1. บริการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วยใหม่ สืบค้นและแก้ไขประวัติเก่าให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
 2. ส่งข้อมูลผู้ป่วยเพื่อไปรับบริการตามแผนกต่างๆ
 3. สืบค้นและติดตามแฟ้ม ยืม คืนเวชระเบียนผู้ป่วยใน เพื่อการตรวจรักษาและอื่น ๆ
 4. ลงทะเบียนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาต่อในโรงพยาบาล
 5. ให้บริการด้านข้อมูลย้อนหลังที่จำเป็นแก่หน่วยงานภายใน, ภายนอกและผู้มารับบริการ
 6. ดำเนินการและบริหารจัดการเกี่ยวกับการบันทึกรหัสโรครหัสหัตถการในเวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

7.งานตรวจสอบสิทธิการรักษา

 

ศักยภาพให้บริการงานเวชระเบียนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

เวลาเปิดให้บริการให้บริการงานเวชระเบียนตลอด 24 ชั่วโมง

                   ในเวลาราชการ            08.00 น.- 16.00 น.      มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    2  คน

                   นอกเวลาราชการ          16.01น. – 20.00 น.     มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน     1 คน

                     นอกเวลา                 20.00น. -08.00น.         พนักงานเปลปฏิบัติงาน    1 คน