รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 21กันยายน2564 

(044) 579076

เขียนโดย Admin Pom

ประกาศโรงพยาบาลบัวเชด
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
         ด้วยโรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและรายวัน
ด้วยเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
โดยมีตำแหน่งที่รับสมัครสอบ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
       1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด             จำนวน 1 อัตรา
       2.ตำแหน่งช่างฝีมือทั่วไป                จำนวน 1 อัตรา
       3.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 2 อัตรา
รายละเอียดดังนี้