ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด 28000 

ประกาศจังหวัดสุรินทร์ 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ชนิดมือกด โรงพยาบาลบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ โดยเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด